Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. Zijn contactgegevens vindt u in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het hiervoor in het impressum vermelde adres en voor verdere vragen over gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Analyse-instrumenten van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de bezwaarmogelijkheden in deze gegevensbeschermingsverklaring.

2. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:

Pixelwerker GmbH
Ludwig-Erhard-Straße 12
34131 Kassel

Telefoon: 056185019476
E-mail: info@pixelwerker.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij overtredingen van het gegevensbeschermingsrecht heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de commissaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin onze onderneming is gevestigd. Een lijst van de functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens vindt u in de volgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of aanvragen die u aan ons als sitebeheerder stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in de regel van uw browser.

Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Bezwaar tegen reclamemails

Het gebruik van in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens voor het verzenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is verboden. De beheerders van de pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam-mails.

3. Datenerfassung auf unserer Website

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) te bieden, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring apart behandeld.

Aumago

Pixelwerker GmbH werkt samen met Aumago GmbH (“Aumago”), Berlijn, een doelgroep marketeer. Aumago gebruikt zogenaamde cookies, een tekstbestand dat in de browser van de computer wordt opgeslagen. Pseudonieme gebruiksgegevens worden verzameld in de vorm van cookie-ID’s en advertentie-ID’s zonder IP-adressen in de cookie. De cookie-ID en reclame-ID’s zonder IP-adres zijn niet voldoende om een natuurlijke persoon achter een browser/gebruiker te identificeren.

Op basis van het surfgedrag van de gebruiker (bezochte website, categorieën, productpagina’s) vermoedt Aumago een interesse in een bepaalde B2B-branche en gebruikt deze informatie in opdracht van Die Pixelwerker GmbH om meer gerichte, op gebruik gebaseerde online reclame te maken. Daarbij kunnen de cookies via zogenaamde cookie matching met andere platforms worden gesynchroniseerd. Matching kan bijvoorbeeld plaatsvinden voor: Google, Doubleclick, Adition, Appnexus, Mediamath, The Trade Desk, Adform, Active Agent, yieldlab.

De cookies zijn ofwel cookies van Aumago of cookies van door Aumago gebruikte dienstverleners zoals The ADEX GmbH, Berlijn. De gebruiker kan te allen tijde zijn opt-out en daarmee zijn bezwaar tegen de betreffende cookie-tracking kenbaar maken via de volgende link. Deze stelt een zogenaamde opt-out-cookie in. De opt-out-cookie vereist dat een instelling in de browser de opslag van cookies niet verhindert of de cookie verwijdert. Na het verwijderen van de opt-out-cookie moet de gebruiker opnieuw bezwaar maken. Als alternatief kan de gebruiker de cookies rechtstreeks in de browser verwijderen, zijn browserinstellingen vanaf het begin op do-not-track instellen of zijn cookievoorkeuren hier beheren. Mocht u informatie willen ontvangen over de in uw cookie opgeslagen informatie, stuur ons dan uw cookie-ID.”

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

 • Type en versie van de browser
 • Gebruikt besturingssysteem
 • Referrer URL
 • Hostnaam van de aanvragende computer
 • Tijdstip van de serveraanvraag
 • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De grondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier een aanvraag stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar verstrekte contactgegevens, door ons opgeslagen voor de afhandeling van de aanvraag en bij vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens is derhalve uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor de opslag ervan intrekt of het doel voor de opslag van de gegevens niet meer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw verzoek hebben voltooid). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Commentaarfunctie op deze website

Voor de commentaarfunctie op deze pagina worden naast uw commentaar ook gegevens over het tijdstip waarop het commentaar is gemaakt, uw e-mailadres en, indien u niet anoniem post, de door u gekozen gebruikersnaam opgeslagen.

Opslag van het IP-adres

Onze commentaarfunctie slaat de IP-adressen op van gebruikers die commentaar plaatsen. Aangezien wij commentaren op onze site niet controleren voordat ze worden geactiveerd, hebben wij deze gegevens nodig om actie te kunnen ondernemen tegen de auteur in geval van wettelijke overtredingen zoals beledigingen of propaganda.

Abonneren op reacties

Als gebruiker van de site kunt u zich na registratie abonneren op reacties. U ontvangt een bevestigingsmail om te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres. U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze functie via een link in de infomails. In dat geval worden de in het kader van het abonneren op reacties ingevoerde gegevens gewist; als u deze gegevens echter voor andere doeleinden en op een ander moment (bijv. bestelling van een nieuwsbrief) aan ons hebt doorgegeven, blijven ze bij ons.

Bewaartermijn van commentaren

De commentaren en de bijbehorende gegevens (bijv. IP-adres) worden opgeslagen en blijven op onze website totdat de becommentarieerde inhoud volledig is verwijderd of de commentaren om wettelijke redenen (bijv. beledigende commentaren) moeten worden verwijderd.

Wettelijke basis

Het opslaan van de commentaren is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

4. Sociale media

Facebook plugins (Like & Share knop)

Plugins van het sociale netwerk Facebook, provider Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, zijn op onze pagina’s geïntegreerd. U kunt de Facebook-plugins herkennen aan het Facebook-logo of de “Vind ik leuk”-knop op onze site. Een overzicht van de Facebook-plugins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Wanneer u onze pagina’s bezoekt, wordt via de plugin een rechtstreekse verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de Facebook-server. Facebook ontvangt daardoor de informatie dat u onze site met uw IP-adres hebt bezocht. Als u op de “Like”-knop van Facebook klikt terwijl u bent ingelogd op uw Facebook-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Facebook-profiel. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Facebook. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Facebook op: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook uw bezoek aan onze pagina’s kan toewijzen aan uw Facebook-gebruikersaccount, log dan uit bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Twitter plugin

Op onze pagina’s zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie “Re-Tweet” worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekend gemaakt. Daarbij worden ook gegevens aan Twitter doorgegeven. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgegeven gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van Twitter op: https://twitter.com/privacy.

U kunt uw Twitter-privacyinstellingen wijzigen in uw accountinstellingen op https://twitter.com/account/settings.

Google+ Plugin

Onze pagina’s maken gebruik van Google+ functies. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Verzamelen en delen van informatie: Via de Google+ knop kunt u wereldwijd informatie publiceren. Via de Google+ knop ontvangen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u +1 voor een inhoud hebt gegeven, als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1’s kunnen samen met uw profielnaam en foto in Google-services, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en in advertenties op internet worden weergegeven.

Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om Google-services voor u en anderen te verbeteren. Om de Google+-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig, dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie over u beschikken.

Gebruik van verzamelde informatie: Naast het hierboven beschreven gebruik worden de door u verstrekte gegevens gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan samengevoegde statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers publiceren of delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of aangesloten websites.

Tumblr plugin

Onze pagina’s gebruiken knoppen van de Tumblr-dienst. De aanbieder is Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Met deze knoppen kunt u een bericht of pagina op Tumblr delen of de aanbieder op Tumblr volgen. Wanneer u een van onze websites met een Tumblr-knop bezoekt, maakt de browser een directe verbinding met de servers van Tumblr. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr met behulp van deze plugin verzamelt en doorgeeft. Volgens de huidige status worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website doorgegeven.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Tumblr op: https://www.tumblr.com/policy/de/privacy.

LinkedIn-plugin

Onze website maakt gebruik van functies van het LinkedIn-netwerk. De provider is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS.

Telkens wanneer een van onze pagina’s met LinkedIn-functies wordt geopend, wordt een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. Als u op de LinkedIn “Recommend” knop klikt en ingelogd bent op uw LinkedIn account, kan LinkedIn uw bezoek aan onze website in verband brengen met u en uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij, als aanbieder van de pagina’s, geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Meer informatie hierover vindt u in het privacybeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Pinterest plugin

Op onze site gebruiken wij sociale plugins van het sociale netwerk Pinterest, dat wordt beheerd door Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, VS (“Pinterest”).

Wanneer u een pagina oproept die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Pinterest. De plugin verzendt loggegevens naar de Pinterest server in de VS. Deze loggegevens kunnen uw IP-adres bevatten, het adres van de bezochte websites die ook Pinterest-functies bevatten, het type en de instellingen van de browser, de datum en het tijdstip van het verzoek, hoe u Pinterest gebruikt en cookies.

Meer informatie over het doel, de omvang en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

5. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte door Google wordt ingekort voordat het aan de VS wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser-plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Bovendien kunt u het verzamelen van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt verhinderd: Google Analytics deaktivieren.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Verwerking van ordergegevens

Wij hebben met Google een overeenkomst inzake gegevensverwerking gesloten en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hiermee kunnen rapporten worden gegenereerd die verklaringen bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van derden. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan een specifieke persoon. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen verbieden zoals weergegeven in het item “Bezwaar tegen gegevensverzameling”.

WordPress Stats

Deze website gebruikt de WordPress tool Stats om het bezoekersverkeer statistisch te analyseren. De provider is Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats maakt gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt na verwerking en vóór opslag geanonimiseerd.

“WordPress Stats” cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

De opslag van “WordPress Stats” cookies is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de toekomst door een opt-out-cookie in uw browser in te stellen door op deze link te klikken: https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies op uw computer wist, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

Google Analytics Remarketing

Onze websites gebruiken de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Deze functie maakt het mogelijk de met Google Analytics Remarketing aangemaakte reclamedoelgroepen te koppelen aan de apparaatoverkoepelende functies van Google AdWords en Google DoubleClick. Op deze manier kunnen op interesses gebaseerde, gepersonaliseerde reclameboodschappen die aan u zijn aangepast op basis van uw eerdere gebruik en surfgedrag op een eindapparaat (bijv. mobiele telefoon) ook worden weergegeven op een ander eindapparaat (bijv. tablet of pc).

Als u toestemming heeft gegeven, koppelt Google hiervoor uw web- en app-browsegeschiedenis aan uw Google-account. Op deze manier kunnen dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen worden weergegeven op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, verzamelt Google Analytics Google-geauthenticeerde ID’s van gebruikers, die tijdelijk worden gekoppeld aan onze Google Analytics-gegevens om doelgroepen te definiëren en te creëren voor cross-device-advertenties.

U kunt permanent bezwaar maken tegen cross-device remarketing/targeting door gepersonaliseerde reclame in uw Google-account uit te schakelen; volg deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De samenvoeging van de verzamelde gegevens in uw Google-account is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming, die u bij Google kunt geven of intrekken (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). In het geval van gegevensverzamelingsprocessen die niet worden samengevoegd in uw Google-account (bijv. omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen de samenvoeging), is het verzamelen van gegevens gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. Het gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het feit dat de website-exploitant belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Nadere informatie en de bepalingen inzake gegevensbescherming zijn te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van Google op: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Google AdWords en Google Conversion-Tracking

Deze website maakt gebruik van Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

In het kader van Google AdWords maken wij gebruik van zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie geplaatst voor conversietracking. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om de gebruiker persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd.

Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. De cookies zijn niet over de websites van AdWords-klanten heen te volgen. De met de conversiecookie verkregen informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die hebben gekozen voor conversietracering. De klanten vernemen het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Zij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan de tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google conversion tracking cookie eenvoudig uit te schakelen via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen. U wordt dan niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

Het opslaan van “conversion cookies” is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Het doel van reCAPTCHA is te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA verschillende gegevens (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website doorbrengt of muisbewegingen van de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden aan Google doorgegeven.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. De bezoeker van de website wordt er niet van op de hoogte gesteld dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van zijn webaanbiedingen tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Zie voor meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google de volgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ und https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Facebook Pixel

Onze website gebruikt de bezoekersactie-pixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) voor conversiemeting.

Dit maakt het mogelijk het gedrag van paginabezoekers te volgen nadat zij door te klikken op een Facebook-advertentie zijn doorverwezen naar de website van de aanbieder. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook zowel op Facebook-pagina’s als buiten Facebook advertenties aanbieden. Op dit gebruik van de gegevens hebben wij als exploitant van de site geen invloed.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” uitschakelen in de sectie advertentie-instellingen op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Hiervoor moet u ingelogd zijn bij Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Hotjar

Deze website maakt gebruik van Hotjar, een analysesoftware van Hotjar Ltd (“Hotjar”) (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Europa). Met Hotjar is het mogelijk het gebruiksgedrag (klikken, muisbewegingen, scrollhoogtes, enz.) op onze website te meten en te analyseren. De door de “tracking code” en “cookie” gegenereerde informatie over uw bezoek aan onze website wordt doorgegeven aan de Hotjar-server in Ierland en daar opgeslagen.

De volgende informatie wordt verzameld door de tracking code:

 • Apparaatafhankelijke gegevens

De volgende informatie kan door uw apparaat en browser worden geregistreerd:

 • Het IP-adres van uw apparaat (verzameld en opgeslagen in geanonimiseerd formaat).
 • Uw e-mailadres, inclusief uw voor- en achternaam, als u die via onze website aan ons hebt verstrekt
 • Schermgrootte van uw apparaat
 • Apparaattype en browserinformatie
 • Geografische locatie (alleen land)
 • De voorkeurstaal voor de weergave van onze websiteLoggegevens

De volgende gegevens worden automatisch aangemaakt door onze servers wanneer Hotjar wordt gebruikt

 • Gerelateerd domein
 • Bezochte pagina’s
 • Geografische locatie (alleen land)
 • De voorkeurstaal voor de weergave van onze website
 • Datum en tijd waarop de website werd bezocht

Hotjar zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, gebruiksrapporten samen te stellen en andere diensten te leveren met betrekking tot het gebruik van de website en de internetevaluatie van de website. Hotjar gebruikt ook diensten van derden, zoals Google Analytics en Optimizely, om deze diensten te leveren. Deze derden kunnen informatie opslaan die uw browser verzendt als onderdeel van uw websitebezoek, zoals cookies of IP-verzoeken. Voor meer informatie over hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en gebruiken, verwijzen wij naar hun respectieve privacyverklaringen.

Door deze website te blijven gebruiken, stemt u in met de bovenstaande verwerking van gegevens daar door Hotjar en haar derde partijen onder hun privacyverklaringen.

De cookies die Hotjar gebruikt hebben verschillende “levensduren”; sommige blijven tot 365 dagen geldig, andere alleen tijdens het huidige bezoek.

U kunt het verzamelen van gegevens door Hotjar voorkomen door op de volgende link te klikken en de instructies daar te volgen: https://www.hotjar.com/opt-out.

Tawk.to

Onze website biedt optioneel het gebruik van Tawk.to (een live chat software van Tawk.to ltd, Old Town, Riga – tawk.to (SMS SIA), 6 – 8 Tirgoņu iela, Rīga, Letland, LV-1050). De chat is geïntegreerd in de broncode op https://pixelwerker.de via een script. Door de chat te gebruiken, maakt u automatisch gebruik van de diensten van Tawk.to. De verzamelde gegevens omvatten: Chatgeschiedenis, IP-adres ten tijde van de chat en land van herkomst. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden alleen gebruikt voor bescherming en interne statistieken. De met de “Tawk.to technologieën” verzamelde gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren. Ze worden niet opgeslagen en na de chat verwijderd. Voor het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Tawk.to, alsmede uw rechten dienaangaande en de instelmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, verwijzen wij naar de informatie over gegevensbescherming van Tawk.to: https://www.tawk.to/privacy-policy/

6. Nieuwsbrief

Gegevens nieuwsbrief

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee wij kunnen controleren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.

De verwerking van de in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens is uitsluitend gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de “afmeldlink” in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De door u verstrekte gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na afmelding verwijderd. De door ons voor andere doeleinden opgeslagen gegevens (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

MailChimp

Deze website maakt gebruik van de diensten van MailChimp voor het versturen van nieuwsbrieven. De provider is Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp is een dienst waarmee onder andere het versturen van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. Wanneer u gegevens invoert voor het ontvangen van nieuwsbrieven (bijv. e-mailadres), worden deze gegevens opgeslagen op de servers van MailChimp in de VS.

MailChimp heeft een certificering volgens het “EU-US Privacy Shield”. Het “Privacy Shield” is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de VS, die de naleving van Europese gegevensbeschermingsnormen in de VS moet waarborgen.

Met behulp van MailChimp kunnen wij onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Wanneer u een met MailChimp verzonden e-mail opent, maakt een bestand in de e-mail (de zogenaamde web-beacon) verbinding met de servers van MailChimp in de VS. Hierdoor kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links eventueel is geklikt. Bovendien wordt technische informatie geregistreerd (bijv. tijdstip van opvraging, IP-adres, browsertype en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de desbetreffende ontvanger van de nieuwsbrief. Ze worden uitsluitend gebruikt voor de statistische analyse van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van deze analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van de ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wenst, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe plaatsen wij een overeenkomstige link in elk nieuwsbriefbericht. Bovendien kunt u zich ook rechtstreeks op de website afmelden.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

De door u verstrekte gegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na afmelding van de nieuwsbrief verwijderd van onze servers en van de servers van MailChimp. Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden (bijv. e-mailadressen voor het ledengedeelte) blijven hierdoor onaangetast.

Raadpleeg voor meer details het privacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Sluiting van een overeenkomst inzake gegevensverwerking

Wij hebben met MailChimp een zogenaamde “Gegevensverwerkingsovereenkomst” gesloten, waarin wij MailChimp verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven. Deze overeenkomst kunt u via de volgende link bekijken: https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

7. Plugins en hulpmiddelen

YouTube

Onze website gebruikt plugins van de YouTube-site die door Google wordt geëxploiteerd. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wanneer u een van onze pagina’s met een YouTube-plugin bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Deze vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s je hebt bezocht.

Als u op uw YouTube-account bent ingelogd, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Voor meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens wordt verwezen naar het privacybeleid van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u een pagina oproept, laadt uw browser de vereiste webfonts in zijn browsercache om teksten en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor krijgt Google de informatie dat onze website via uw IP-adres is opgevraagd. Google Web Fonts worden gebruikt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 letter f DSGVO.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, wordt een standaardlettertype van uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Deze site gebruikt de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt gewoonlijk doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de door ons op de website aangegeven plaatsen gemakkelijk te kunnen vinden. Dit is een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Tellende pixeltechnologie

Onze website gebruikt de tracking pixel technologie van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) om het gedrag van bezoekers te analyseren.

Daarbij kunnen gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen, waaruit onder een pseudoniem gebruiksprofielen worden samengesteld. Voor zover mogelijk en redelijk worden deze gebruiksprofielen volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen en worden gebruikt om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonsgegevens kunnen bevatten, worden doorgegeven aan wiredminds of rechtstreeks door wiredminds verzameld. wiredminds kan informatie die door bezoeken aan de websites wordt achtergelaten, gebruiken om geanonimiseerde gebruiksprofielen op te stellen. De aldus verkregen gegevens worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene, en worden niet samengevoegd met persoonsgegevens over de drager van het pseudoniem. Voor zover IP-adressen worden verzameld, worden deze onmiddellijk geanonimiseerd door het laatste cijferblok te verwijderen.
Niet volgen

Cookies en rapporten over toegangscijfers

Wij gebruiken “sessiecookies” van VG Wort, München, om de toegang tot teksten te meten en zo de waarschijnlijkheid van kopiëren vast te leggen. Sessiecookies zijn kleine informatie-eenheden die een provider in het RAM van de computer van de bezoeker opslaat. In een sessiecookie wordt een willekeurig gegenereerd uniek identificatienummer, een zogenaamde sessie-ID, opgeslagen. Daarnaast bevat een cookie informatie over de herkomst en de opslagperiode. Sessiecookies kunnen geen andere gegevens opslaan. Deze metingen worden door INFOnline GmbH uitgevoerd volgens de Scalable Central Measurement Method (SZM). Ze helpen om de kopieerwaarschijnlijkheid van afzonderlijke teksten te bepalen voor de vergoeding van juridische claims van auteurs en uitgevers. Wij verzamelen geen persoonlijke gegevens via cookies.

Veel van onze pagina’s zijn voorzien van JavaScript-aanroepen waarmee wij de toegangen tot het Verwertungsgesellschaft Wort (VG Wort) melden. Zo stellen wij onze auteurs in staat deel te nemen aan de verdelingen van het VG Wort, die de wettelijke vergoeding voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken volgens § 53 UrhG waarborgen.

Het is ook mogelijk om onze aanbiedingen te gebruiken zonder cookies. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt het opslaan van cookies echter deactiveren of uw browser zo instellen dat u een melding krijgt zodra er cookies worden verzonden.

Privacybeleid inzake het gebruik van de schaalbare gecentraliseerde meetprocedure

Webaanbiedingen

Onze website en ons mobiele webaanbod gebruiken de “Scalable Central Measurement Method” (SZM) van INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) om statistische karakteristieke waarden te bepalen voor het bepalen van de kopieerwaarschijnlijkheid van teksten.

Daarbij worden anonieme meetwaarden verzameld. De meting van het aantal bezoeken maakt als alternatief gebruik van een sessiecookie of een handtekening die wordt gecreëerd uit verschillende automatisch door uw browser doorgegeven informatie om computersystemen te herkennen. IP-adressen worden alleen in geanonimiseerde vorm verwerkt.

De procedure is ontwikkeld met inachtneming van de gegevensbescherming. Het enige doel van de procedure is het bepalen van de waarschijnlijkheid van het kopiëren van afzonderlijke teksten.

Op geen enkel moment worden individuele gebruikers geïdentificeerd. Uw identiteit blijft altijd beschermd. U ontvangt geen reclame via het systeem.

8. Online marketing en partnerprogramma’s

Amazon Affiliate Programma

De beheerders van de pagina’s nemen deel aan het Amazon EU affiliate programma. Amazon.co.uk integreert advertenties en links naar de site Amazon.co.uk op onze pagina’s, waarmee we geld kunnen verdienen via reclamevergoeding. Amazon gebruikt cookies om de herkomst van bestellingen te volgen. Hierdoor kan Amazon herkennen dat u op de partnerlink op onze website hebt geklikt.
De opslag van “Amazon cookies” is gebaseerd op Art. 6 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft hier een gerechtvaardigd belang bij, omdat de hoogte van zijn affiliatevergoeding alleen via de cookies kan worden bepaald.
Meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon vindt u in het privacybeleid van Amazon: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401.

Affilinet

De controller heeft onderdelen van het bedrijf affilinet op deze website geïntegreerd. Affilinet is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt.
Affiliate marketing is een op internet gebaseerde vorm van distributie die commerciële exploitanten van websites, zogenaamde merchants of adverteerders, in staat stelt om op websites van derden, d.w.z. bij distributiepartners, ook wel affiliates of publishers genoemd, advertenties weer te geven die gewoonlijk via klik- of verkoopcommissies worden vergoed. De merchant stelt via het affiliatenetwerk een reclamemedium ter beschikking, d.w.z. een reclamebanner of een ander geschikt middel voor internetreclame, dat vervolgens door een affiliate op zijn eigen internetpagina’s wordt geïntegreerd of via andere kanalen, zoals keyword advertising of e-mailmarketing, wordt geadverteerd.
De werkmaatschappij van Affilinet is affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland.
Affilinet plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn is hierboven al uitgelegd. De tracking-cookie van Affilinet slaat geen persoonlijke gegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, d.w.z. de partner die de potentiële klant verwijst, alsmede het ordernummer van de bezoeker van een website en het aangeklikte reclamemateriaal worden opgeslagen. Het doel van het opslaan van deze gegevens is het verwerken van de provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate, die via het affiliate netwerk, d.w.z. Affilinet, worden verwerkt.
De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een passende instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zich zo definitief tegen het plaatsen van cookies verzetten. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou Affilinet ook beletten een cookie te plaatsen op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Bovendien kunnen reeds door Affilinet geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.
Het geldende privacybeleid van Affilinet is te vinden op https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.